Когнітивний дисонанс

Когнітивний дисонанс
Когнітивний дисонанс - це внутрішній стан дискомфорту від тієї інформації, яку людина не може прийняти і зрозуміти.

Атитюд,
Гештальт-психологія,
Емоція,
Когніція,
Когнітивний дисонанс Фестінгера,
Приклади когнітивного дисонансу,
Причини когнітивного дисонансу,
Фрустрація,
Як позбутися когнітивного дисонансу?

Когнітивний дисонанс – дискомфортний стан психіки, викликаний в свідомості конфронтацією суперечливих уявлень, цінностей, знань, світоглядів, ідей, вірувань, поведінкових установок або реакцій емоційного характеру.

Теорії когнітивного дисонансу зустрічаються в працях стародавніх філософів, але сучасна концепція когнітивного дисонансу була вперше запропонована у 1956 році психологом у сфері управління мисленням Л. Фестінгером – в ході аналізу світовідчуття особистості він ґрунтувався на принципах рівноваги. Свою теорію почав з постулату, що індивіди при виникненні протиріччя між багажем знань і своїми ж діями прагнуть до певної необхідної злагодженості внутрішнього стану (тобто особистість для досягнення почуття когнітивного комфорту виправдовується сама перед собою).

Сьогодні таких теорій когнітивного дисонансу налічується вже кілька десятків. У сучасних психологічних навчаннях про людську поведінку, домінуючим вважають когнітивний підхід до мотиваційної сфери особистості, пов’язаної з розумінням і знаннями індивіда, які не є простою сукупністю даних.

Основним постулатом авторів когнітивних концепцій була точка зору індивіда, яка полягала в тому, що поведінкові реакції суб’єктів направляють знання, судження, установки, уявлення, погляди на те, що відбувається в світі (думки про причини і наслідки). Тобто уявлення особистості про світ визначають майбутню поведінку. Все скоєне індивідом і те, яким чином він це здійснює, залежить не стільки від фіксованих потреб, глибинних прагнень і одвічних бажань, скільки від мінливих уявлень про дійсність.

Когнітивний дисонанс в психології – це стан дискомфорту особистості, спровокований конфронтацією конфліктуючих уявлень в свідомості людини. Соціально-психологічну науку про когніції розроблено для пояснення змін когніцій (думок, атитюдів, установок) в якості методу для ліквідації логічних конфліктних ситуацій.

Атитюд – готовність до виконання будь-якого дії. Когнітивний дисонанс особистості характеризується специфічною особливістю, яка полягає в зв’язуванні воєдино інтелекту і афекту (іншими словами емоційні і пізнавальні складові установок).

Стан когнітивного дисонансу зароджується в результаті усвідомлення індивідом того, що його вчинки не мають під собою достатніх підстав, тобто він діє в конфронтації з власними атитюдами і установками, коли особистісне значення поведінки неясне чи неприйнятне для самого індивідуума.

Концепція когнітивного дисонансу наводить аргументи того, що з можливих способів тлумачення і оцінювання подібних ситуацій або подій індивід надає перевагу тим, які породжують мінімум тривоги і докорів сумління.

Причини когнітивного дисонансу. Фактори, що викликають стан когнітивного дисонансу, внаслідок якого індивіди відчувають внутрішню незадоволеність:
– логічна невідповідність;
– несхожість думки однієї людини з загальноприйнятою;
– небажання слідувати нормам культури, усталеним на певній території, де часом керуються традиціями більше ніж законодавством;
– конфлікт вже пережитого досвіду з подібною новою ситуацією.

Зазвичай когнітивний дисонанс особистості виникає внаслідок неадекватності двох когніцій індивіда.

Когніція (від лат. cognitio – пізнання) – думки, вербальні одиниці в потоці свідомості, чиста інформація про реальність. Особистість, маючи відомості з будь-якої проблеми, буває змушена при ухваленні рішення ігнорувати їх, в результаті чого з’являється невідповідність або дисонанс між уявленнями індивіда і реальними діями. Внаслідок такої поведінки спостерігається зміна певних уявлень індивіда. Виправдовується така зміна життєвою необхідністю людини підтримувати узгодженість на підставі власних знань. Саме тому людство готове виправдовувати власні помилки.

Індивід, що зробив проступок, вишукує для себе в думках виправдання. Поступово змінює власні установки щодо скоєного, що насправді скоєне не є настільки жахливим. Таким шляхом індивід «управляє» власним мисленням з метою мінімізації конфронтації всередині себе самого. Сучасна теорія когнітивного дисонансу Фестінгера – вивчення і тлумачення протиріч, що виникають як у окремої людини, так і в колективі людей.

Кожен індивід протягом певного часу набуває деяку кількість життєвого досвіду, але долаючи тимчасову межу врозріз з отриманими знаннями, він повинен функціонувати відповідно до обставин, в яких існує. Це викликає психологічний дискомфорт. Для ослаблення такого дискомфорту особистості доводиться вишукувати компроміс. Отже когнітивний дисонанс в психології – це спроба пояснити мотивацію людських вчинків, їх дій в різноманітті життєвих ситуацій. А емоції є основним мотивом відповідної поведінки і дій.

Емоція (від лат. Emoveo – хвилювати, вражати) – психічна хвильова функція середньої тривалості, що відображає суб’єктивне оціночне ставлення до існуючих або можливих ситуацій. В концепції знань когнітивного дисонансу логічно суперечливим приписується статус мотивації, яка покликана забезпечити ліквідацію почуття дискомфорту, що зароджується при зіткненні з невідповідностями за рахунок трансформації існуючих знань або соціальних приписів.

Автор теорії когнітивного дисонансу Л. Фестінгер стверджував, що такий стан є найсильнішою мотивацією. За класичним формулюванням Л. Фестінгера дисонанс когніцій є невідповідністю між думками, установками, інформацією та ін., при цьому заперечення одного з понять виходить із існування іншого. Концепція когнітивного дисонансу характеризує методи ліквідації або згладжування таких протиріч і демонструє те, як індивід це робить в типових випадках.

Когнітивний дисонанс Фестінгера. Когнітивні мотиваційні теорії беруть початок від відомих праць Л. Фестінгера і інтенсивно розробляються і сьогодні. Теорія когнітивного дисонансу в роботі Фестінгера володіє двома принциповими перевагами, які відрізняють наукову концепцію від ненаукової. Перша перевага, якщо користуватися формулюванням Ейнштейна в його опорі на максимально загальні основи. З таких загальних основ Фестінгер вивів слідства, які можна піддавати експериментальній перевірці – це є друга перевага учення Фестінгера.

Когнітивний дисонанс Леона Фестінгера має на увазі деяку конфронтацію між когніціями. У його розумінні когніція – це будь-яке знання, переконання, думка щодо середовища, власних поведінкових реакцій або себе. Негативний стан, який переживає суб’єкт, викликає відчуття дискомфорту, від якого він прагне позбутися і відновити внутрішню гармонію. Саме таке прагнення вважається найпотужнішим мотивуючим фактором поведінки людини і її світогляду.

Між когніцією X і когніцією Y зароджується стан протиріччя, якщо з когніції X не виходить когніція Y. Консонанс між X і Y, в свою чергу, спостерігається, коли з X виходить Y. Індивід завжди спрямований на досягнення внутрішньої несуперечності, тобто прагне до стану консонансу. Так, наприклад, схильний до повноти індивід вирішив дотримуватися дієти (X – когніція), але не в змозі відмовити собі в плитці шоколаду (Y – когніція). Індивіду, який бажає схуднути, не рекомендується вживати шоколад. В цьому і полягає дисонанс. Його зародження мотивує суб’єкта на редукцію, іншими словами на зменшення дисонансу.

Для вирішення даної проблеми у індивіда є в наявності три основні методи:
– одну з когніцій трансформувати (в конкретному прикладі – перестати вживати шоколад або завершити дієту);
– мінімізувати важливість когніцій, що входять у відносини протистояння (вирішити, що зайва вага не є великим гріхом чи що вживання шоколаду не впливає на значне збільшення маси тіла);
– додати нову когніцію (плитка шоколаду збільшує вагу, але й благотворно впливає на інтелектуальну сферу).

Останні два способи є своєрідною адаптивною стратегією, тобто індивід пристосовується до збереженої проблеми. Когнітивний дисонанс вимагає зниження і мотивує, веде до видозміни відносин, а потім і поведінки.

Нижче представлені два найбільш знаменитих ефекти, пов’язані з появою і усуненням когнітивного дисонансу.

Перший відбувається в ситуації поведінки, що перебуває у стані конфлікту з оціночним ставленням індивіда до чого-небудь. Якщо ж суб’єкт погоджується зробити без примусу що-небудь будь-яким чином, що не відповідає його настановам, точці зору і, якщо така поведінка не має переконливого зовнішнього виправдання (грошової винагороди), то в подальшому установки і погляди трансформуються в направленні більшої відповідності поведінки. У разі, коли суб’єкт погодиться на дії, що йдуть трохи врозріз з його моральними цінностями або етичними орієнтирами, то результатом цього буде поява дисонансу між моральними переконаннями і знаннями про поведінку, а в подальшому переконання зміняться в напрямку зниження моральності.

Другий ефект, отриманий в ході досліджень дисонансу когніцій, називається дисонансом після прийняття важкого рішення. Важким називається рішення, коли альтернативні явища або предмети, з яких належить зробити вибір, однаково привабливі. В подібних випадках після звершення вибору, тобто після прийняття рішення, зазвичай індивід переживає когнітивний дисонанс, який є наслідком протиріч, що випливають з цього. Адже в обраному варіанті з одного боку існують негативні аспекти, а в відхиленому варіанті, з іншого боку, виявлені позитивні риси. Тобто прийнята альтернатива частково погана, але все ж таки вона прийнятна. Або відхилений варіант частково хороший, але відкинутий.

В ході експериментального аналізу результатів важкого рішення було виявлено, що з часом після прийняття подібного рішення зростає суб’єктивна привабливість обраної альтернативи та знижується суб’єктивна привабливість відхиленої. Особистість переконує себе з приводу обраного варіанту, що такий варіант не просто трохи краще відхиленого, а значно кращий, і звільняється від когнітивного дисонансу. Подібними діями суб’єкт якби розширює альтернативи. Звідси, можна зробити висновки, що складні рішення збільшують ймовірність поведінкових реакцій, що відповідають обраному варіанту.

Наприклад. Індивід довго мучився вибором між автомобілями марки «А» і «Б», але в підсумку віддав перевагу марці «Б – в подальшому шанс вибору автомобілів марки «Б» буде дещо вищим, ніж до його придбання.

Когнітивний дисонанс Леона Фестінгера є специфічною варіацією проблемних ситуацій. Тому необхідно визначити, за допомогою яких захисних механізмів і незахищених адаптивних інструментів здійснюється адаптивна стратегія, якщо вона застосовується з метою позбавлення дисонансів. Але така стратегія може бути невдалою і викликати посилення дисонансу з формуванням нових фрустрацій.

Фрустрація (від лат. frustratio — марне очікування, омана) – стан психіки людини, викликаний об’єктивно непереборною проблемою або сприйняттям проблеми як непереборної, виражається характерною поведінкою і переживанням.

Також існують сили, які чинять опір зменшенню дисонансу. Наприклад, коли відбувається зміна в поведінці, часто змінюються й судження про таку поведінку. Але іноді це пов’язано і з втратами або складністю дій (складно, наприклад, відмовитися від звичок, які до вподоби індивіду).

Новий когнітивний дисонанс і повна фрустрація можуть виникнути внаслідок трансформації інших варіацій звичної поведінки, що породжує дисонанс, які індивід не в змозі видозмінити, наприклад, стан фобії.

Але сама теорія когнітивного дисонансу Фестінгера в короткому викладі дуже проста:
– між когнітивними елементами можуть існувати відносини невідповідності;
– виникнення дисонансу сприяє зародженню прагнення до зниження його впливу і уникнення його подальшого зростання;
– проява такого прагнення полягає в трансформації поведінкового реагування, видозміні відношення або в свідомому пошуку нових думок та інформації щодо судження або явища, що породило цей дисонанс.

Приклади когнітивного дисонансу. В інститут вступило два індивіда, медаліст і трієчник. Природно, що викладацький склад очікує відмінних знань від медаліста. Дисонанс настає тоді, коли на питання трієчник відповідає грамотніше, більш розгорнуто і повно, ніж медаліст.

Психолог А. Леонтьєв наводив такий життєвий приклад когнітивного дисонансу: арештанти-революціонери, яких змушували копати ями, безумовно, сприймали подібну роботу як безглузду і неприємну. Зменшення когнітивного дисонансу сталося після того, як арештанти інтерпретували особисті дії – вони стали думати, що копають могилу царизму. Така ідея надала прийнятного особистісного сенсу їх діяльності.

Дисонанс когніцій може виникати як наслідок минулих вчинків. Наприклад, коли індивід в конкретній ситуації зробив вчинок, який потім провокує у нього появу докорів сумління, внаслідок чого в тлумачення обставин і їх оцінювання можуть бути внесені поправки, які ліквідують підстави для переживання даного стану. У більшості випадків це виходить просто тому, що життєві обставини часто неоднозначні. Наприклад, коли курець дізнається про відкриття причинно-наслідкового зв’язку між курінням і виникненням ракових пухлин, у нього з’являється безліч засобів, спрямованих на зменшення когнітивного дисонансу. Тобто відповідно до когнітивних теорій про мотивації поведінка особистості має залежність від її світоглядів і когнітивної оцінки ситуації.

Як позбутися когнітивного дисонансу? Визначення поняття когнітивного дисонансу лежить в розумінні того, що кожна дія індивіда, що йде врозріз з його переконаннями або знаннями, буде провокувати виникнення дисонансу, при цьому неважливо чи будуть такі дії вимушеними чи ні. Такий стан можуть викликати найпростіші щоденні житейські ситуації. Наприклад, індивід на зупинці бачить двох суб’єктів, один з яких представлений солідною і успішною людиною, а інший – нагадує безхатька.

Двоє цих людей щось їдять в обгортці. Згідно з поняттями індивіда перший суб’єкт повинен викинути обгортку в урну, яка знаходиться на тій же зупинці в трьох кроках від нього, а другий суб’єкт, на його думку, швидше за все, не буде обтяжувати себе тим, щоб викинути сміття в урну. Дисонанс настає тоді, коли індивід бачить поведінку суб’єктів, яка йде врозріз з його уявленнями: солідний чоловік кидає обгортку собі під ноги і коли безхатько долає відстань в три кроки, щоб викинути обгортку в урну. В свідомості індивіда настає протиріччя.

Інший приклад. Індивід бажає набути атлетичного вигляду, адже це красиво і сприяє поліпшенню здоров’я. Для досягнення мети йому необхідно почати займатися регулярними фізичними вправами, нормалізувати харчування, намагатися дотримуватися певного денного розпорядку або знайти купу чинників, які свідчать про те, що йому не так вже й потрібно займатися спортом (недостатньо фінансів або вільного часу, нібито погане самопочуття або статура вже в межах норми). Будь-які такі дії індивіда спрямовані будуть в бік зменшення дисонансу, звільнення від конфронтації всередині нього самого. При цьому майже завжди можна уникнути появи когнітивного дисонансу. Найчастіше цьому сприяє елементарне ігнорування будь-якої інформації щодо проблемного питання, яка від наявної може відрізнятися.

Найчастіше для ліквідації когнітивного дисонансу застосовується зовнішня атрибуція або виправдання. Відповідальність за дії може зніматися визнанням вимушених заходів (змусили, наказали) або виправданням на користі основі (добре оплатили).

У випадках, коли приводів для зовнішнього виправдання мало, то в хід іде інший метод – зміна установок. Наприклад, якщо індивід був змушений збрехати, то потім несвідомо він вносить поправки в своє початкове судження про дійсність, налаштовуючи його під «неправдиву заяву», внаслідок чого воно суб’єктивно перетвориться в «правду».

Автор теорії когнітивного дисонансу Леон Фестінгер допускає, що індивіди можуть навіть повірити в те, про що раніше повідомляли нещиро, і таким чином досягти консонансу. По ряду постулатів дана концепція сходиться з положеннями теорій когнітивного балансу і атрибуції, введеними австрійсько-американським психологом Ф. Хайдером, який ґрунтувався в своїх теоріях на принципах гештальтпсихології.

Гештальт-психологія (від нім. Gestalt – образ, форма, структура) – вивчення психіки з точки зору гештальтів – просторово-наочних форм, суттєві властивості яких не можна пояснити шляхом складання властивостей їх частин.

Когнітивний дисонанс
Скритий образ (Октавіо Окампо – мексиканський художник і скульптор)

У різноманітті ситуацій, що виникають у повсякденному житті, дисонанс може збільшуватися або зменшуватися. Ступінь його прояву залежить від проблемних завдань, які постають перед індивідом.

Дисонанс виникає при будь-яких умовах. Якщо індивіду необхідно зробити вибір. При цьому його рівень буде збільшуватися залежно від ступеня важливості даного вибору для людини.

Наявність дисонансу незалежно від рівня його інтенсивності примушує індивіда звільнитися від нього на сто відсотків або істотно зменшити його, якщо з якихось причин зробити це поки неможливо.

Для зменшення дисонансу, індивід може використовувати чотири способи:
– змінити власну поведінку;
– трансформувати одну із когніцій (тобто запевнити себе в зворотному);
– фільтрувати щодо конкретної проблеми інформацію, що надходить;
– застосувати критерій правди до інформації, що надійшла, визнати помилки і діяти згідно з новим, більш конкретним і чітким розумінням проблеми.

Іноді індивід може попередити виникнення такого стану і наслідків внутрішнього дискомфорту від нього за допомогою спроби уникнути інформації про свою проблему, яка вступає в конфронтацію з уже наявними даними.

Фільтраційні механізми особистісно значущої для індивідів інформації добре прописані в теорії Зиґмунда і Анни Фрейд про психологічні «захисти». Протиріччя, що зароджується в свідомості суб’єктів щодо значущою глибинно-особистісної тематики, згідно із Зиґмундом Фрейдом, є ключовим механізмом у формуванні неврозів.

Якщо дисонанс вже зародився, суб’єкт може попередити його примноження за допомогою приєднання одного або кількох елементів когніцій в пізнавальну схему на зміну існуючого негативного елементу, що провокує дисонанс. Тобто суб’єкт буде зацікавлений у відшукуванні такої інформації, яка схвалить його вибір і послабить або усуне зовсім даний стан, при цьому необхідно уникати джерел інформації, які можуть спровокувати його збільшення.

Нерідко подібні дії суб’єктів можуть призвести до негативних результатів – у індивіда може з’явитися упередження або боязнь дисонансу, що представляє собою небезпечний фактор, що впливає на погляди індивіда.

Між кількома когнітивними складовими можуть існувати відносини протиріччя. При виникненні дисонансу індивіди прагнуть до зниження його інтенсивності, уникнення або абсолютного позбавлення від нього. Подібна спрямованість виправдовується тим, що суб’єкт за мету ставить трансформацію власної поведінки, знаходження нової інформації, яка відносилася б до ситуації або явища, які породили дисонанс.

Абсолютно зрозуміло, що для індивіда простіше погодитися з існуючим станом справ, поправивши власні внутрішні уявлення у відповідності зі сформованою ситуацією, замість тривалих роздумів над проблемою правильності дій.

Когнітивний дисонанс
Ваза Рубіна

Найчастіше такий негативний стан виникає при прийнятті серйозних рішень. Перевага однієї з альтернатив (однаково привабливих) дається особистості непросто, але, зробивши вибір, індивід нерідко починає усвідомлювати «протипоставлені когніції», іншими словами позитивні аспекти тієї версії, від якої відвернувся, і не зовсім позитивні сторони альтернативи, з якою погодився.

Для ослаблення або повного придушення дисонансу індивід прагне перебільшити важливість прийнятого ним судження, в той же час, применшуючи значущість відкинутого. Внаслідок такої поведінки інша альтернатива втрачає в його очах будь-яку привабливість.

Когнітивний дисонанс і повна фрустрація (стан обтяжуючої напруги, почуття безвиході, тривожності) мають однакові адаптивні стратегії для позбавлення від проблемної ситуації, яка викликає у суб’єктів почуття дисгармонії і якої вони всіма силами намагаються уникати, але поряд з цим дисонанс і ситуація, що спровокувала його, можуть бути одночасно і фрустрацією.

У разі коли вже зародився стан когнітивного дисонансу, слід нейтралізувати його подальший розвиток шляхом додавання в систему особистих уявлень нових переконань, замінивши ними старі. Прикладом цьому служить поведінка курця, який розуміє, що куріння завдає шкоди його здоров’ю і оточенню. Курець знаходиться в стані дисонансу, але він може вийти з нього:
– змінивши поведінку – кинути курити;
– змінивши знання (переконати себе в перебільшенні небезпеки куріння або переконати себе, що вся інформація про шкоду куріння зовсім недостовірна);
– сприймаючи будь-які повідомлення про шкоду куріння з обережністю, іншими словами просто ігнорувати їх.

Отже, когнітивний дисонанс – це деякий психологічний стан, при якому виникає дискомфорт з приводу двох або більше суперечливих переконань, уявлень про одне і теж явище. Щоб не потрапити в болісний когнітивний дисонанс, слід просто прийняти за факт те, що таке явище просто має бути – прийняття і усвідомлення того, що абсолютно все може повністю відрізнятися від власних думок, позицій, уявлень і переконань дозволяє уникати дисонансів.

Залишити коментар